will do!

หนาวปีนี้ ฉันต้องอยู่บ้านตลอดฤดูกาล >< ปิดงานต่างๆ ให้เสร็จ และรักษาอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนให้หาย

แม้จะรู้สึกเบื่อๆ เซ็งๆ เป็นบางครั้ง แต่เมื่อนับวันที่จะได้ออกเดินทางไกลไปผจญภัยครั้งใหญ่ในปีหน้า ฉันก็บอกตัวเองว่า…เอาน่า! อดทน

จะว่าไปแล้ว ปี 2552 นี้ เป็นปีที่ฉันได้เดินทางจนรองเท้่าพัง และติดค้่างใครๆ ไว้มากมายว่าจะเขียนเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มา

เหลืออีก 20 วันจะสิ้นปี…เอาล่ะ ฉันจะตั้งใจเขียนแล้วนะ

  • info activism : สู้ด้วยข้อมูล!
  • บทเรียนสื่อพลเมืองกับกระบวนการสันติภาพในชุมชนที่ประเทศอินเดีย
  • “fighting for living” บทเรียนของสื่อภาคประชาชนในซิมบับเว และอัฟริกาใต้
  • Witness และประสบการณ์จาก video activist ทั่วโลก
  • open video & free culture เก็บจากงาน open video conference ที่นิวยอร์ค
  • นักข่าวพลเมืองชายแดนใต้
  • 10 tactics : how to turn information into action

ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ Mr.Santa จะส่ง McBook มาให้เป็นของขวัญปีใหม่ :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s